PRODUKTY

Produkowane przez nas FAME (ang. Fatty acid methyl esters) spełnia wymagania normy STN EN 14214 + A1:2014.

W zależności od rodzaju użytego do produkcji oleju możemy naszym klientem zaproponować:
RME, FAME – 10 oraz UCOME

Lp.
Właściwości
Jednostka
Zakres wart. min.
Zakres wart. max.
Metoda badań
1Zawartość estrów FAME
% (m/m)
96,5
-
EN 14103
2Gęstość w temperaturze
15º C
kg/m³
860
900
EN ISO 3675
EN ISO 12185
3Lepkość w temperaturze
40º C
mm²/s
3,5
5
EN ISO 3104
4Temperatura zapłonu
ºC
101
-
EN ISO 2719³
EN ISO 3679
5Zawartość siarki
mg/kg
-
10
EN ISO 20846
EN ISO 20884
6Liczba
-
51
-
EN ISO 5165
7Zawartość popiołu siarczanego
% (m/m)
-
0,02
ISO 3987
8Zawartość wody
mg/kg
-
500
EN ISO 12937
9Zawartość zanieczyszczeń
stałych
mg/kg
-
24
EN 12662
10Stabilność oksydacyjna
w temp 110ºC
h
8
-
EN 14112
EN 15751
11Badanie działania
korodującego na
miedź (3h at 50 ºC)
stopień korozji
1
1
EN ISO 2160
12Liczba kwasowa
mg KOH/g
-
0,5
EN 14104
13Liczba jodowa
g jodu/100g
-
120
EN 14111
14Zawartość estrów
metylowych kwasów
polienowych (nie mniej
niż 4 wiązania podwójne)
% (m/m)
-
1
EN 15779
15Zawartość metanolu
% (m/m)
-
0,20
EN 14110
16Zawartość estru
metylowego
kwasu linolenowego
% (m/m)
-
12
EN 14103
17Zawartość monoacylogliceroli
% (m/m)
-
0,7
EN 14105
18Zawartość diacylogliceroli
% (m/m)
-
0,2
EN 14105
19Zawartość triacylogliceroli
% (m/m)
-
0,2
EN 14105
20Zawartość wolnego glicerolu
% (m/m)
-
0,02
EN 14105
EN 14106
21Zawartość ogólnego glicerolu
% (m/m)
-
0,25
EN 14106
22Zawartość metali grupy I
(Na + K)
mg/kg
-
5
EN 14108
EN 14109
EN 14538
23Zawartość metali grupy II
(Ca + Mg)
mg/kg
-
5
EN 14538
24Zawartość fosforu
mg/kg
-
4
EN 14107